Archives

 • No. 1, 2015

  Workshopforl?b omkring muskel- og skeletbesv?r i byggebranchen - et idekatalog
  Denne rapport er udarbejdet som et led i phd-projektet: Forebyggelse af muskel- og skeletbesv?r blandt bygningsarbejdere. Rapporten er udarbejdet for at klarg?re resultater af det workshopforl?b, der foregik som den sidste empiriske fase i projektet. I rapporten fokuseres p? en r?kke perspektiver der potentielt kan v?re med til at forbedre mulighederne for at tage hensyn til kroppen i bygningsarbejde.

 • No. 3, 2014

  Fordelingen af arbejdet i byggesjakket og muskel- og skeletbesv?r
  Rapporten besk?ftiger sig med sp?rgsm?let om hvordan fordelingen af arbejdet i byggesjakket foreg?r, og hvorvidt denne fordeling har negativ betydning for den fysiske belastning, og de smerter som bygningsarbejdere oplever.

 • No. 2, 2014

  Muskel- og skeletbesv?r i byggebranchen; en kortl?gning af organisationsfaktorer samt individuelle holdninger og forst?elser
  Muskel- og skeletbesv?r blandt bygningsarbejdere er et udbredt og problematisk f?nomen. Rapporten s?tter fokus p? en r?kke strukturelle, organisatoriske, sociale og individuelle forhold som kan have betydning for hvor stor grad af smerter arbejderne oplever, og hvordan man som arbejder v?lger at reagere p? disse smerter. Rapporten tager udgangspunkt i en sp?rgeskemaunders?gelse iblandt danske bygningsarbejdere og unders?ger disse perspektiver. Rapporten peger blandt andet p?, at der b?r arbejdes systematisk med h?ndtering af smerter blandt bygningsarbejdere, at bygningsarbejdernes oplevelser af et st?rkt arbejdsmilj?arbejde i virksomheden kan relateres til reducerede smerter.

 • No. 1, 2014

  Industrial relations and conflict resolution in China - Nordic experiences in a Chinese context
  China is undergoing rapid economic and social development. China has in a few decades moved from a poor agricultural country to a middle income country. Precisely now it is in a period of time where the regulation of the relationship between workers and employers are finding its form. It is because of that extremely interesting to follow what will happen.

 • No. 3, 2013

  New Public Management ? Konsekvenser for arbejdsmilj? og produktivitet
  Hvordan p?virker New Public Management de ansattes psykiske arbejdsmilj? i den offentlige sektor? Og virker New Public Management efter sin formulerede hensigt, at skabe st?rre produktivitet? Det er to centrale sp?rgsm?l i denne rapport. Rapport er baseret p? danske, nordiske og internationale studier indsamlet via en systematisk litteraturunders?gelse. Rapporten peger p?, at det er sv?rt at opn? ?konomiske besparelser og en kvalitets- og produktivitetsstigning, ved etablering af markedsprincipper i den offentlige sektor. Yderligere bureaukratisering, personaleudskiftning, ringere motivation og arbejdsvilk?r virker i modsat retning.

 • No. 2, 2013

  Arbejdspladsbaseret innovation og produktivitet: Nordiske erfaringer
  Arbejdslivets kvalitet er vigtig for produktivitetsudviklingen. Under de rette betingelser, kan arbejdspladsbaseret innovation have stor betydning for produktivitetsudviklingen. Dette nummer af skriftserien indeholder en kort omtale af offentlige initiativer taget i Finland, Norge og Sverige til at fremme arbejdspladsbaseret innovation. Skriftet afsluttes med en kortfattet diskussion af hvad Danmark kan l?re af erfaringerne fra de ?vrige nordiske lande.

 • No. 1, 2013

  Tidstyring og mening i arbejdet ? SystemDanmark Projekt: Psykisk arbejdsmilj? mellem selvledelse og standardisering
  Denne rapport er baseret p? et studie af en stor dansk IT-virksomhed. Casestudiet har haft til form?l at unders?ge psykisk arbejdsmilj?, selvledelse og standardisering i IT-branchen. Det er ?t af otte casestudier, som beskriver psykisk arbejdsmilj?, selvledelse og standardisering i forskellige brancher og virksomheder. Form?let var ydermere at unders?ge, om der er specifikke udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmilj?, som kendetegner en stor IT-virksomhed. Rapporten skal ses i sammenh?ng med litteraturstudiet Fra spagettiprogrammering til standardiserede moduler.

 • No. 4, 2012

  Working life ? Shanghai/Scandinavia - A pilot project in Scandinavian companies settled in Shanghai
  The centre of the economy is moving eastward, and other players are entering the scene. That is why we now turn our attention to the east, and try to mirror ourselves in the Chinese tradition. There is an urgent need to investigate the similarities and differences and opportunities for mutual learning between the Scandinavian and Chinese tradition. What happens when a Scandinavian and a Chinese tradition of work ? or what we call 'social working life' ? meet?
 • No. 3, 2012

  Fra spagettiprogrammering til standardiserede moduler : Standardisering og selvledelse i IT-arbejde i Danmark
  Rapporten diskuterer selvledelse i IT-branchen; Hvad er det for et billede der tegner sig af Selvledelse? og hvilke muligheder og begr?nsninger giver det de ansatte for egentlig indflydelse i det daglige arbejder og over de rammer, der definerer indhold og arbejdsvilk?r? Herefter vil den se p? standardisering i IT-arbejdet; Hvad er det for en udvikling vi ser og hvordan p?virker den arbejdet? Endelig vil rapporten med afs?t i de foreg?ende afsnit diskutere den skitserede udvikling og samspillet mellem selvledelse og standardisering i IT-arbejdet. ? Har arbejdet fuldst?ndigt ?ndret sig? hvad er IT-arbejde i dag? og hvilke muligheder giver det ansatte og ledere for at orientere sig? Rapporten bygger p? et litteraturstudie og interview med n?glepersoner i PROSA og DI-TEK.
 • No. 2, 2012

  Psykisk arbejdsmilj? mellem selvledelse og standardisering i danske banker.
  Form?let med forskningsprojektet er at unders?ge, hvordan selvledelse og standardisering kan gennemf?res, s?ledes at det bidrager til at forbedre det psykiske arbejdsmilj?. Rapporten ser p?, hvordan danske banker kan arbejde med standarder p? m?der, der forholder sig til, at standardisering griber dybt ind i arbejdets kerne. Det har konsekvenser for b?de udviklingen af de ansattes faglighed og for den ydelse bankerne s?lger.
 • No. 1, 2012

  Involvement Without Participation? : (Mis-)Managing the Psychosocial Working Environment in a Knowledge-Intensive Organisation
  This article presents a case study of a knowledge-intensive company that launched a 2-year project to improve their psychosocial working environment. All parties agreed on the project, and the methods used aimed to promote the involvement of the employees. Surprisingly, the psychosocial working environment did not improve; on the contrary, it deteriorated. The article highlights cultural and structural obstacles to the process, including an inadequate understanding of organisational learning and a narrow focus on market and competition. The endeavours did not consistently increase delegation and participation. In order to develop a more sustainable and viable psychosocial working environment, a broader and more democratic notion of organisational learning and managing is proposed.