Dannelse og socialt entrepren?rskab

  • Luise Li Langergaard

Abstract

I artiklen argumenteres for, at sociale entrepren?rers orientering mod samfundet, som indeb?rer et kvalificeret og reflekteret samfundsm?ssigt engagement, kan karakteriseres som dannelse. Med udgangspunkt i forskellige dannelsesbegreber indkredser artiklen aspekter ved dannelse, som er v?sentlige for sociale entrepren?rer, og som kan t?nkes ind i uddannelsestiltag, der retter sig mod at fremme studerendes entrepren?rielle indstilling. Der udsondres tre karakteristika ved dannelsesbegrebet, som knyttes til socialt entrepren?rskab: Dannelse som et humanistisk grundbegreb; dannelse i sp?ndingsfeltet mellem selv og samfund; og dannelse som et handlingsbegreb. Afslutningsvist knyttes disse overvejelser til indsigter hentet i entrepren?rskabsp?dagogikken og til universitets rolle. Med dannelse som humanistisk grundbegreb er opm?rksomheden rettet mod andre former for viden, fornuft and handling end de rent forretningsm?ssige og pragmatiske, og indbefatter en interesse i de menneskelige livsbetingelser generelt set. Det foresl?s, at en fokus p? dannelse implicerer, at man kan arbejde ud fra et differentieret handlingsbegreb, hvor handlinger og praktisk fornuft ogs? kan forst?s i forhold til et etisk-politisk eller moralsk dom?ne. Desuden l?gger sp?ndingen mellem selv og samfund i dannelsesbegrebet op til, at undervisning konsekvent s?tter de studerende i centrum og tager udgangspunkt i de studerendes egne erfaringer.
Published
2015-01-01
Section
Articles