Archives

2015

No. 1, 2015

Workshopforløb omkring muskel- og skeletbesvær i byggebranchen - et idekatalog
Denne rapport er udarbejdet som et led i phd-projektet: Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær blandt bygningsarbejdere. Rapporten er udarbejdet for at klargøre resultater af det workshopforløb, der foregik som den sidste empiriske fase i projektet. I rapporten fokuseres på en række perspektiver der potentielt kan være med til at forbedre mulighederne for at tage hensyn til kroppen i bygningsarbejde.


2014

No. 3, 2014

Fordelingen af arbejdet i byggesjakket og muskel- og skeletbesvær
Rapporten beskæftiger sig med spørgsmålet om hvordan fordelingen af arbejdet i byggesjakket foregår, og hvorvidt denne fordeling har negativ betydning for den fysiske belastning, og de smerter som bygningsarbejdere oplever.

No. 2, 2014


Muskel- og skeletbesvær i byggebranchen; en kortlægning af organisationsfaktorer samt individuelle holdninger og forståelser
Muskel- og skeletbesvær blandt bygningsarbejdere er et udbredt og problematisk fænomen. Rapporten sætter fokus på en række strukturelle, organisatoriske, sociale og individuelle forhold som kan have betydning for hvor stor grad af smerter arbejderne oplever, og hvordan man som arbejder vælger at reagere på disse smerter. Rapporten tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse iblandt danske bygningsarbejdere og undersøger disse perspektiver. Rapporten peger blandt andet på, at der bør arbejdes systematisk med håndtering af smerter blandt bygningsarbejdere, at bygningsarbejdernes oplevelser af et stærkt arbejdsmiljøarbejde i virksomheden kan relateres til reducerede smerter.


No. 1, 2014

Industrial relations and conflict resolution in China - Nordic experiences in a Chinese context
China is undergoing rapid economic and social development. China has in a few decades moved from a poor agricultural country to a middle income country. Precisely now it is in a period of time where the regulation of the relationship between workers and employers are finding its form. It is because of that extremely interesting to follow what will happen.


2013

No. 3, 2013

New Public Management – Konsekvenser for arbejdsmiljø og produktivitet
Hvordan påvirker New Public Management de ansattes psykiske arbejdsmiljø i den offentlige sektor? Og virker New Public Management efter sin formulerede hensigt, at skabe større produktivitet? Det er to centrale spørgsmål i denne rapport. Rapport er baseret på danske, nordiske og internationale studier indsamlet via en systematisk litteraturundersøgelse. Rapporten peger på, at det er svært at opnå økonomiske besparelser og en kvalitets- og produktivitetsstigning, ved etablering af markedsprincipper i den offentlige sektor. Yderligere bureaukratisering, personaleudskiftning, ringere motivation og arbejdsvilkår virker i modsat retning.

No. 2, 2013

Arbejdspladsbaseret innovation og produktivitet: Nordiske erfaringer
Arbejdslivets kvalitet er vigtig for produktivitetsudviklingen. Under de rette betingelser, kan arbejdspladsbaseret innovation have stor betydning for produktivitetsudviklingen. Dette nummer af skriftserien indeholder en kort omtale af offentlige initiativer taget i Finland, Norge og Sverige til at fremme arbejdspladsbaseret innovation. Skriftet afsluttes med en kortfattet diskussion af hvad Danmark kan lære af erfaringerne fra de øvrige nordiske lande.

No. 1, 2013

Tidstyring og mening i arbejdet – SystemDanmark Projekt: Psykisk arbejdsmiljø mellem selvledelse og standardisering
Denne rapport er baseret på et studie af en stor dansk IT-virksomhed. Casestudiet har haft til formål at undersøge psykisk arbejdsmiljø, selvledelse og standardisering i IT-branchen. Det er ét af otte casestudier, som beskriver psykisk arbejdsmiljø, selvledelse og standardisering i forskellige brancher og virksomheder. Formålet var ydermere at undersøge, om der er specifikke udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, som kendetegner en stor IT-virksomhed. Rapporten skal ses i sammenhæng med litteraturstudiet Fra spagettiprogrammering til standardiserede moduler.


2012

No. 4, 2012

Working life – Shanghai/Scandinavia - A pilot project in Scandinavian companies settled in Shanghai
The centre of the economy is moving eastward, and other players are entering the scene. That is why we now turn our attention to the east, and try to mirror ourselves in the Chinese tradition. There is an urgent need to investigate the similarities and differences and opportunities for mutual learning between the Scandinavian and Chinese tradition. What happens when a Scandinavian and a Chinese tradition of work – or what we call 'social working life' – meet?

No. 3, 2012

Fra spagettiprogrammering til standardiserede moduler : Standardisering og selvledelse i IT-arbejde i Danmark
Rapporten diskuterer selvledelse i IT-branchen; Hvad er det for et billede der tegner sig af Selvledelse? og hvilke muligheder og begrænsninger giver det de ansatte for egentlig indflydelse i det daglige arbejder og over de rammer, der definerer indhold og arbejdsvilkår? Herefter vil den se på standardisering i IT-arbejdet; Hvad er det for en udvikling vi ser og hvordan påvirker den arbejdet? Endelig vil rapporten med afsæt i de foregående afsnit diskutere den skitserede udvikling og samspillet mellem selvledelse og standardisering i IT-arbejdet. – Har arbejdet fuldstændigt ændret sig? hvad er IT-arbejde i dag? og hvilke muligheder giver det ansatte og ledere for at orientere sig? Rapporten bygger på et litteraturstudie og interview med nøglepersoner i PROSA og DI-TEK.

No. 2, 2012

Psykisk arbejdsmiljø mellem selvledelse og standardisering i danske banker.
Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvordan selvledelse og standardisering kan gennemføres, således at det bidrager til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Rapporten ser på, hvordan danske banker kan arbejde med standarder på måder, der forholder sig til, at standardisering griber dybt ind i arbejdets kerne. Det har konsekvenser for både udviklingen af de ansattes faglighed og for den ydelse bankerne sælger.

No. 1, 2012

Involvement Without Participation? : (Mis-)Managing the Psychosocial Working Environment in a Knowledge-Intensive Organisation
This article presents a case study of a knowledge-intensive company that launched a 2-year project to improve their psychosocial working environment. All parties agreed on the project, and the methods used aimed to promote the involvement of the employees. Surprisingly, the psychosocial working environment did not improve; on the contrary, it deteriorated. The article highlights cultural and structural obstacles to the process, including an inadequate understanding of organisational learning and a narrow focus on market and competition. The endeavours did not consistently increase delegation and participation. In order to develop a more sustainable and viable psychosocial working environment, a broader and more democratic notion of organisational learning and managing is proposed.